Privacy

Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van digicreate.be BVBA (hierna genoemd “digicreate.be”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “privacy verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.digicreate.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen digicreate.be en haar klanten, prospecten en business partners.

Digicreate.be wil benadrukken dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) alle huidige en toekomstige Belgische wetgeving met betrekking tot de implementatie van deze EU Verordening. Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die digicreate.be verzamelt, alsook over de wijze waarop digicreate.be deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website, het beroep doen op onze diensten, het inschrijven op de nieuwsbrief, alsook enige communicatie met digicreate.be impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacy verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.
Gelieve deze privacy verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy

Soorten persoonsgegevens

Digicreate.be kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

- Naam
- Voornaam
- Woonadres
- Bedrijfsnaam
- Bedrijfsadres
- E-mailadres
- Telefoonnummer (vast/gsm)
- Functie binnen de onderneming
- Facturatieadres
- Rekeningnummer
- Bankcode

Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan digicreate.be (bv. tijdens correspondentie)
Digicreate.be verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal digicreate.be, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat digicreate.be toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

- Een samenwerking met digicreate.be
- Bezoek van de Website
- Het gebruik dat u maakt van de diensten van digicreate.be
- Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
- Correspondentie met en uitgaande van digicreate.be
- Het opvragen van een offerte
- Het uitwisselen van business cards

De door digicreate.be verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Digicreate.be kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

- De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
- Follow-up na een meeting dan wel van de overeenkomst
- De uitvoering van de overeenkomst
- Het leveren van support
- Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
- Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en na uw goedkeuring hiervoor te hebben ontvangen
- Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
- Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
- Het opstellen van statistieken
- Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken​​​​​​​

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Digicreate.be zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer zij beroep doet op derden in kader van het verlenen van de diensten van digicreate.be en de optimalisering daarvan (bv. zoals maar niet beperkt tot het verwerken van betalingen en het beroep dat digicreate.be doet op onder meer een fotograaf, vertaalbureau). Indien het noodzakelijk is dat digicreate.be voor het verlenen van haar diensten uw persoonsgegevens openbaar maakt aan voornoemde derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Digicreate uw persoonsgegevens openbaar maakt:

- Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer digicreate.be hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
- Wanneer digicreate.be of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke digicreate.be heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal digicreate.be uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart digicreate.be uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacy verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met privacy@digicreate.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan digicreate.be te bezorgen via e-mail of ter post:

- Recht op toegang tot de persoonsgegevens die digicreate.be mogelijks over u beschikt;
- Recht op rectificatie en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
- Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
- Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van digicreate.be.

Beveiliging persoonsgegevens

Digicreate.be verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Digicreate zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van digicreate.be, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan digicreate.be in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdende verwerking van persoongegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update privacy verklaring

Digicreate.be is gerechtigd om deze privacy verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de laatste wijziging zal aangeduid worden op de website en/of de privacy verklaring.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Digicreate verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Contacteer digicreate.be
Indien u vragen heeft over de privacy verklaring of over de wijze waarop digicreate.be uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

- Via e-mail: privacy@digicreate.be, of;
- Via de post: Digicreate.be BVBA, Akkerstraat 1 bus 2, 8020 Oostkamp, België
​​​​​​​
Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop digicreate.be deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop digicreate.be uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.